Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Zrealizowane projekty

Umowę Nr 164/154/2020  zawarto w dniu 20.08.2020 r. Program realizowany jest we współpracy   z  Procter and Gamble Ds. Polska  sp. z o.o. Przedmiotem umowy są VOUCHERY/BONY o wartości 200,00 zł w łącznej ilości 37 szt. zwane dalej  POMOCĄ RZECZOWĄ przekazane PLACÓWCE. POMOC RZECZOWA może być wydatkowana wyłącznie na pokrycie kosztów zakupu odzieży zgodnie ze złożonym wnioskiem do 30.09.2020 r.

Caritas Diecezji Radomskiej w okresie 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r. realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Moduł I: PROFILAKTYKA. Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. Działania skierowane są do grupy osób bezdomnych z terenu Radomia oraz młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 55 885 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 62 097 zł.

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska prowadzi program „Kierunek Samodzielność”. Program ten skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować ich plany zawodowe. Zgłoszenie do programu jednej z naszych podopiecznych zostało nagrodzone kursem na prawo jazdy, który pomoże jej lepiej wystartować w dorosłe życie.

„ Zobacz lepszą przyszłość”

Jest to nazwa programu, dzięki któremu nasi podopieczni, którzy mają wadę wzroku zostaną wyposażeni w bezpłatne okulary. Obecnie wychowankowie są już po badaniu przesiewowym wzroku, a wszyscy Ci, u których wada wzroku została wykryta są umówieni do lekarza okulisty aby dokładnie stwierdzić jak duża jest ich wada wzroku.

Kontynuacja projektu : Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka/

Projekt pn.: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka/ dotacja uzyskana od Starosty Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego, powiatu warszawsko – zachodniego, miasta Radom, powiatu przysuskiego. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku określonego w umowie nr 1/2014 z dn. 24 stycznia 2014r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3428,00 zł (słownie trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.